banner


Algemene Voorwaarden
Stichting Webshop Keurmerk 2014 

tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond.
 

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met
uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder
toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
     en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
     en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
     afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
2.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
3.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
     handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.  Dag: kalenderdag; 
5.  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
     en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel waaronder ook begrepen e-mail dat de consument
     of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
     manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
     waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
     mogelijk maakt; 
8.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
     overeenkomst op afstand;
9.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
     producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
     gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
     digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
     mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
     modelformulier voor herroeping;
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
     een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte 
     hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

MegaX Woon & Slaapvoordeel;
Makerkant 11 - 30 1316AH Almere
Tel : 085-8770817 (Centraal nummer - Ma t/m Za 10.00-17.00)
info@megax.nl

KvK-nummer:32058957
BTW-identificatienummer:NL002131350B61

Artikel 3 Toepasselijkheid 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
     op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
     algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
     redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
     worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
     zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
     het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
     algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
     worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
     manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
     redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
     worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
     worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
     weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
     dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
     overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
     algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
     meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 
1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
     nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
     digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
     beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
     maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
     producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
     binden de ondernemer niet.
3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
     en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
    voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
    ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
    de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
    voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
    een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
    dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
    te verbinden
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
    consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
    een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
    kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
    van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
    overeenkomst op afstand;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
    meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
    levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
     een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
     de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
     verplichten.
2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
     consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
          consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
          De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
          wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
          levertijd weigeren.
    b.   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
          waarop de consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
          onderdeel heeft ontvangen;
    c.   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
          de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heef
          ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 
3.  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
     inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
     van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
     maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.   Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
      het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
      het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
      bedenktijd.
6.   Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
      verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
      verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.   De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.   De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
      hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
      herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.   Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
      door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
      ondernemer.
2.   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
      zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
      ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
      consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzend
      voordat de bedenktijd is verstreken.
3.   De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
      in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
      duidelijke instructies.
4.   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
      consument.
5.   De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
      ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
      aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.   Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
      dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
      beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
      ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
      dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
      nakoming van de verbintenis.
7.   De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
      elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
      levering van stadsverwarming, indien:
      a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
          kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
      b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
          gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8 .  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
      materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
      a.  
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
          de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
      b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
      c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
     overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.   Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
      maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.   De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
      door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
      14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
      aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
      ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
      tijdstip eerder valt.
3.   De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
      tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
      consument.
4.   Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
      standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
1.   Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
      waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
      voordoen
2.   Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
      verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
      ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
      krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
      succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.   Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
      a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
      b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
            overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.   Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
      een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
      goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.   Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
      of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6.   Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
      die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
      duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7.   Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8.   Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
      om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
      maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
      afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
      levering is verbroken; 
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
      a.   de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
      b.   de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

 

Artikel 11 – De prijs
1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
      producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
      in btw-tarieven.
2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
      gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
      heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
      eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
      toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
      toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
      a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
      b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
      waarop de prijsverhoging ingaat.
5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
      in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
      en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
      en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
      het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.   Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
      beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
      overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
      in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.   Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
      importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
      verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
      van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
      en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
      verlening van diensten.
2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
      gemaakt.
3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
      zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
      uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
      ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
      ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
      consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
      op eventuele schadevergoeding.
4.   Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
      onverwijld terugbetalen.
5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
      moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
      bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
      geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
      opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
      van ten hoogste één maand.
2.   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
      geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
      het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
      opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
      -  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
          bepaalde periode;
      -  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
      -  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
      producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
      vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
      strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
      worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
      verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
      van ten hoogste één maand.
6.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
      producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
      consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
      opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
      minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
      Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-
      en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet
      en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
      overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
      redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
      verzetten. 

 

 

Artikel 15 – Betaling
1.   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
      de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan  binnen  14 dagen na het ingaan van de
      bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
      overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
      aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.   Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
      nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
      bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
      desbetreffende  bestelling  of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
      plaatsgevonden.
3.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
      aan de ondernemer te melden.
4.   Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
      ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
      dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
      betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
      verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
      incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
      openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
      volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan ten voordele van de
      consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling
1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
      de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
      de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
      ondernemer.
3.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
      de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
      vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
      ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.   Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
      ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting
      Webshop Keurmerk
(http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar
      de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5.   Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
      de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
      geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen
1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
      betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.   Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
      overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten
      en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
      ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP
      te Den Haag (
www.sgc.nl).
3.   Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
      consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.   Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
      Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.   Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
      aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
      weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
     spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
     rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
     dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.  De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld
     in het reglement van de Geschillencommissie
     (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop).
     De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.  De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
     ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
     bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
     behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8.  Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
     Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
     Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
     hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting
     Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
     bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 – Branchegarantie
1.   Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
      Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het
      bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te
      leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
      is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
      bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan
      de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
      uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om
      ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2.   Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet
      bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting 
      Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de
      consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over
      te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
      betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. 

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1.   Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
      Consumentenbond.

2.   Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
      zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van
      een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 

 Download in pdf

 

 

Model retourformulier downloaden. 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.          

 


Laatst aanpassing 1 juli 2015